Obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je POINTS SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Drotárska 15, Bratislava 811 02, IČO: 31369146, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6708/B (ďalej len "predávajúci" v príslušnom tvare) a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho https://kinetixxsports.sk.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Všeobecné obchodné podmienky sa nepoužijú v prípadoch, keď s predávajúcim zamýšľa uzavrieť kúpnu zmluvu osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Spotrebiteľom je na účely zákona iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania (ďalej v texte len "kupujúci" v príslušnom tvare).

Kontaktné údaje predávajúceho:

POINTS SLOVENSKO, s.r.o.
Drotárska 15 
Bratislava 811 02

IČO: 31 369 146

DIČ: 2020292373

IČ DPH: SK2020292373

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6708/B

Tel: + 421 905 885 851
Email pre kontakt so spotrebiteľmi: info@kinetixxsports.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk


I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

2. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu https://kinetixxsports.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

4. E-shopom alebo elektronickým informačným systémom predajcu sa rozumie verejne dostupný počítačový systém, prostredníctvom ktorého môže návštevník vykonať objednávku tovarov alebo služieb.

5. Tovarom, výrobkom a službou sú všetky produkty zverejnené na webových stránkach elektronického obchodu https://kinetixxsports.sk.


II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka").

2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky"). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva.

5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením zálohovej faktúry alebo riadnej faktúry v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu alebo uhradením kúpnej ceny prostredníctvom elektronických platobných prvkov alebo iným riadnym potvrdením prijatia objednávky a súhlasu s uzatvorením zmluvy zo strany predajcu.

6. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov informoval v týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v reklamačnom poriadku týchto všeobecných obchodných podmienok, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

l) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

n) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

p) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; pričom predávajúci zároveň uviedol na príslušnej podstránke elektronického obchodu odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.


III. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;
 • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy v písomnej alebo elektronickej podobe;
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). 

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (t.j. stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy na ním určený účet. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.


IV. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný a dodaný tovar;
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní a potvrdiť neporušenosť ako aj dodanie veci svojím podpisom na dodacom liste alebo hárku kuriérskej spoločnosti alebo podpisom ním poverenej osoby.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.


V. Dodacie a platobné podmienky

1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu v lehote 2-30 dní pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky v závislosti od dostupnosti tovaru a krajiny doručenia objednávky. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Následne je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

2. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

3. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, ihneď po doručení. V prípade zistenia existencie vady tovaru kupujúci vyhotoví záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kuriér alebo predajca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci oprávnene odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo prepravnou službou;
 • poškodenie zásielky zavinené poštou alebo prepravnou službou;
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa predávajúceho) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribúcie tovaru alebo iných nepredvídateľných prekážok.

6. Kupujúci môže kúpnu cenu za tovar uhradiť:

 • bankovým prevodom,
 • uhradením kúpnej ceny tovaru zaslaného na dobierku,
 • uhradením v hotovosti pri osobnom odbere u predávajúceho,
 • prevodom na PayPal účet predávajúceho.

7. Dodanie tovaru je realizované prostredníctvom poštovej resp. prepravnej spoločnosti.

8. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje paušálne prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy, pričom je kupujúci o cene dopravy informovaný pred odoslaním objednávky. Doručenie tovaru na dobierku predávajúci umožňuje len pre Slovenskú a Českú republiku.

Osobný odber

 0,-€

Slovenská republika - nákup nad 29,-€

 0,-€

Slovenská republika

 3,99 €

Slovenská republika (dobierka hotovosť)

 3,99 €

Česká republika

 4,99 €

Česká republika (dobierka hotovosť)

 8,99 €

Štáty EÚ

14,99 €

Ostatné štáty

na dopyt 

 

9. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu, pričom poskytované zľavy nie je možné kumulovať.


VI. Kúpna cena

1. Kúpna cena za tovar je dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim a kupujúci je s ňou oboznámený pred odoslaním objednávky.

2. Kúpna cena tovaru môže byť navýšená o dopravné a balné alebo iné účelne vynaložené poplatky súvisiace s doručením tovaru kupujúcemu.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

4. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, spôsobom na akom sa s predajcom dohodli pri uzavieraní zmluvy.

6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.


VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Reklamačný formulár

1. Na reklamačné konanie sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ustanovenia týchto reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa doručenia tovaru. To platí pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Ak ide o použitú vec, záručná doba je 12 mesiacov.

3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

4. Reklamáciu možno uplatniť v prevádzke predávajúceho na adrese Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, a to osobne alebo prostredníctvom pošty (doručovateľa).

5. Reklamácie sa vzťahujú na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

7. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v reklamačnom protokole pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie uplatňuje. K reklamačnému protokolu je kupujúci povinný priložiť doklad o kúpe resp. faktúru.

8. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo elektronickej forme (e-mail) alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru, a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z týchto reklamačných podmienok. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu, a to prostredníctvom reklamačného protokolu. Na základe daného rozhodnutia kupujúceho je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

10. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

11. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť:

 • kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. To neplatí v prípade zníženia životnosti alebo výkonnosti tovaru alebo bežného opotrebovania tovaru predovšetkým batérií a žiariviek;
 • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;
 • predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

12. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady:

 • kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo
 • má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

13. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, no kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

14. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

15. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

19. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu,
 • ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru, do konca záručnej doby tovaru,
 • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

20. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom, a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v reklamačnom protokole.

23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. 

24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

25. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.


IX. Osobné údaje a ich ochrana

Informácia o spracúvaní osobných údajov a súhlas s ich spracúvaním pre účely registrácie

Vážený zákazník, chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť. Vaše osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pri vytvorení objednávok a pri uskutočnení platieb resp. pri Vašej registrácii, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia. Na našej stránke sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.   


 Prevádzkovateľ osobných údajov:

POINTS SLOVENSKO s.r.o., IČO 31 369 146, Drotárska cesta 15, 811 02  Bratislava

E-mail:  info@kinetixxsports.sk

Tel.:+421 905 885 851

Účel spracúvania osobných údajov

V prípade, ak je kupujúcifyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu (t.j. prevádzkovateľovi osobných údajov) svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu, mailovú adresu. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez poskytnutia daných osobných údajov náš e-shop ako predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Vami ako kupujúcim a preto kúpnu zmluvu nebudeme môcť ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, a následné realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách ohľadne podobných tovarov.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že bude ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim na právnom základe uzatvorenej kúpnej zmluvy a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Registrácia

Pri objednávke našich produktov si môžete vytvoriť svoj účet (osobné zákaznícke konto) na našej stránke. Údaje, ktoré sú potrebné pre registráciu sú zhodné s tými, ktoré potrebujeme pre uzatvorenie kúpnej zmluvy s Vami. Vytvorenie si vlastného účtu Vám pomôže pri následných objednávkach, nakoľko už nebudete musieť vypĺňať svoje kontaktné údaje. Taktiež budete mať prehľad o všetkých svojich objednávkach, jednoduchšie môžete vrátiť tovar a podobne.

 Využitie Vašich údajov pre Newsletter

Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi využívame aj na naše vlastné marketingové účely. Usilujeme sa predovšetkým o to, aby naša ponuka čo najviac zodpovedala Vašim potrebám.

Vďaka nášmu Newsletteru máte možnosť pravidelne získavať najnovšie informácie o neustále sa meniacich kolekciách našich výrobkov, zľavách – a to buď e-mailom, alebo poštou.Z odberu elektronického Newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Pre odhlásenie Newslettera nájdete na konci každého Newslettera príslušný odkaz. Registrovaní užívatelia môžu zasielanie Newslettera tiež zrušiť v položke „Môj účet". Pre odhlásenie sa z odberu Newslettera sa taktiež môžete obrátiť na adresu info@kinetixxsports.sk.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje (sprostredkovatelia):

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účely dodania tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom tretích spoločností, ako prepravných spoločností, ktorým poskytuje osobné údaje kupujúceho ako meno a priezvisko, trvalé bydlisko, číslo telefónu. Ďalej ide o príjemcov, s ktorými spolupracujeme pri prevádzke nášho e-shopu, resp. pri uplatňovaní si nárokov z uzatvorených kúpnych zmlúv, ako napr. poskytovatelia IT služieb, partnerské internetové obchody, prevádzkovateľ webovej stránky, správca dane, advokáti, znalci, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, súdy

Nie je úmyslom spracovávať tieto údaje mimo krajín EÚ.

 Bezpečnosť 

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečených prevádzkovateľom. www.uvexsports.sk umožňuje platbu na dobierku, prevodom na bankový účet, alebo prevodom na PayPal účet. Všetky spôsoby platby sú komplexne chránené bezpečnostnými štandardmi.

Profilovanie

V našom informačnom systéme zhromažďujeme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky odovzdáva Váš prehliadač.

Ide o tieto údaje:

 • typ a verzia prehliadača
 • používaný operačný systém
 • URL predchádzajúcej navštívenej stránky
 • meno hlavného počítača (IP adresa)
 • čas požiadavky na server

Pri ukladaní nie sú tieto údaje anonymné a nie sú spájané s osobou, ktorej sa týkali. Tieto údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. 

V rámci funkcie vyhľadávania obchodu sa webovej stránke odovzdávajú geografické dáta v podobe zemepisnej šírky a dĺžky. 

Naša webová stránka využíva funkciu Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom počítači. Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač, a tak Vám napr. našu reklamu na špeciálne akcie ukazovať len obmedzene. Cookies nám umožňujú optimálne prispôsobiť našu internetovú ponuku Vašim potrebám. Naše cookies sú pomocou bezpečnostného štandardu Vášho prehliadača chránené proti prečítaniu treťou osobou.

Navyše sú na týchto webových stránkach pomocou tzv. „permanent cookies" s použitím pseudonymu zhromažďované údaje na marketingové a optimalizačné účely. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať špeciálne potreby pre jednotlivé skupiny zákazníkov. Ak ste, napríklad, vložili výrobok do košíka, následne ste opustili našu stránku bez zatvorenia prehliadača a neskôr ste sa opäť na našu stránku vrátili, „permanent cookies" zaistia, že Vami vybraný výrobok zostane v nákupnom košíku. Tieto údaje nie sú využívané na osobnú identifikáciu návštevníka týchto webových stránok a nie sú spájané s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu.

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť Váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil, ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke, pretože iba pomocou cookies je možné zmysluplne regulovať našu reklamu. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. 

Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje ako dotknutých osôb počas trvania kúpnej zmluvy, resp. počas doby registrácie zákazníka na webovej stránke www.kinetixxsports.sk.

Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich máme Vaše údaje uložené do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv vyplývajúcich zo zmluvy, taktiež na obdobie, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

Vaše osobné údaje budeme na zasielanie marketingových informácií spracovávať, kým svoj súhlas nezrušíte.

Práva dotknutej osoby

-           právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom
-           právo na opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov
-           právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
-           právo na prenosnosť svojich osobných údajov
-           právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
-           právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov
-           právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov)

Uvedené práva zakotvuje článok 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Zákazníci, ktorý sa registrovali na našej stránke, si môžu svoje údaje kedykoľvek prezerať, spracovávať alebo mazať v oddiele „Môj účet", a to po zadaní Vašej e-mailovej adresy a hesla.

Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša otázka, požiadavka alebo Vaša objednávka spracovaná. Ďalšie nepovinné údaje, ktoré máte možnosť uviesť, sú využívané pri optimalizácii našej on-line ponuky, príp. na štatistické účely.

 Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely registrácie

Každý zákazník, ktorý si na našej webovej stránke vytvoril osobné zákaznícke konto, t.j. sa registroval, vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov nasledovne:

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zaregistrovanom rozsahu za vyššie uvedených podmienok ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb prevádzkovateľovi v zmysle nariadenia EÚ č. 2016/679 ako aj zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytnutých na účely registrácie na webovej stránke www.vikingsports.sk . Účelom spracovania osobných údajov je súčasne ponuka výrobkov a služieb, marketingové služby, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, spotrebiteľské súťaže ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov spoločnosti POINTS SLOVENSKO s.r.o. Súhlas udeľujem dobrovoľne a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé.

 Vyhlasujem, že som bol/a informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.kineitxxsports.sk.

X. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy /vrátenie tovaru/

1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho, a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní od prevzatia tovaru.

3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou nižšie uvedeného formulára.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. 

8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 zákona č. 102/2014 Z.z. (ďalej len „Zákon") a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný.

11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. 

12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.  Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty veci, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona.

14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

15. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

A). predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
B). predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
C). predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
D). poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
E). predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

16. Vyššie uvedené ustanovenia výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 písm. a) OZ.


XI. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ a teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2. Alternatívne riešenie sporov sa týka sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim alebo opačne, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou uzatvorenou na diaľku.

3. Príslušným orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia (http://www.spotrebitelskecentrum.sk) alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.


XII. Právo na náhradu škody pri neprevzatí zásielky

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 


XIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prednostne v elektronickej forme e-mailových správ.

2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

3. Ak je kupujúcim právnická alebo fyzická osoba podnikateľ, vzájomné práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu sa riadia prísl. ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 18.2.2021.