Dodanie tovaru


1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu v lehote 2-30 dní pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky v závislosti od dostupnosti tovaru a krajiny doručenia objednávky. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Následne je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

2. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

3. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, ihneď po doručení. V prípade zistenia existencie vady tovaru kupujúci vyhotoví záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kuriér alebo predajca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci oprávnene odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo prepravnou službou;
  • poškodenie zásielky zavinené poštou alebo prepravnou službou;
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa predávajúceho) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribúcie tovaru alebo iných nepredvídateľných prekážok.

6. Kupujúci môže kúpnu cenu za tovar uhradiť:

  • bankovým prevodom,
  • uhradením kúpnej ceny tovaru zaslaného na dobierku,
  • uhradením v hotovosti pri osobnom odbere u predávajúceho,
  • prevodom na PayPal účet predávajúceho.

7. Dodanie tovaru je realizované prostredníctvom poštovej resp. prepravnej spoločnosti.

8. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje paušálne prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy, pričom je kupujúci o cene dopravy informovaný pred odoslaním objednávky. Doručenie tovaru na dobierku predávajúci umožňuje len pre Slovenskú a Českú republiku.

Osobný odber

 0,-€

Slovenská republika - nákup nad 29,-€

 0,-€

Slovenská republika

 3,99 €

Slovenská republika (dobierka hotovosť)

 3,99 €

Česká republika

 4,99 €

Česká republika (dobierka hotovosť)

 8,99 €

Štáty EU

14,99 €

Ostatné štáty

na dopyt 

 

9. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu, pričom poskytované zľavy nie je možné kumulovať.