Ochrana osobných údajov


Informácia o spracúvaní osobných údajov a súhlas s ich spracúvaním pre účely registrácie

Vážený zákazník, chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť. Vaše osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pri vytvorení objednávok a pri uskutočnení platieb resp. pri Vašej registrácii, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia. Na našej stránke sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

POINTS SLOVENSKO s.r.o., IČO 31 369 146, Drotárska cesta 15, 811 02  Bratislava
E-mail: 
info@vikingsports.sk
Tel.: +421 905 885 851

Účel spracúvania osobných údajov

V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu (t.j. prevádzkovateľovi osobných údajov) svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu, mailovú adresu. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez poskytnutia daných osobných údajov náš e-shop ako predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Vami ako kupujúcim a preto kúpnu zmluvu nebudeme môcť ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, a následné realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách ohľadne podobných tovarov.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že bude ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim na právnom základe uzatvorenej kúpnej zmluvy a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Registrácia

Pri objednávke našich produktov si môžete vytvoriť svoj účet (osobné zákaznícke konto) na našej stránke. Údaje, ktoré sú potrebné pre registráciu sú zhodné s tými, ktoré potrebujeme pre uzatvorenie kúpnej zmluvy s Vami. Vytvorenie si vlastného účtu Vám pomôže pri následných objednávkach, nakoľko už nebudete musieť vypĺňať svoje kontaktné údaje. Taktiež budete mať prehľad o všetkých svojich objednávkach, jednoduchšie môžete vrátiť tovar a podobne.

Využitie Vašich údajov pre Newsletter

Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi využívame aj na naše vlastné marketingové účely. Usilujeme sa predovšetkým o to, aby naša ponuka čo najviac zodpovedala Vašim potrebám.
Vďaka nášmu Newsletteru máte možnosť pravidelne získavať najnovšie informácie o neustále sa meniacich kolekciách našich výrobkov, zľavách – a to buď e-mailom, alebo poštou.Z odberu elektronického Newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Pre odhlásenie Newslettera nájdete na konci každého Newslettera príslušný odkaz. Registrovaní užívatelia môžu zasielanie Newslettera tiež zrušiť v položke „Môj účet". Pre odhlásenie sa z odberu Newslettera sa taktiež môžete obrátiť na adresu info@vikingsports.sk

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje (sprostredkovatelia):

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účely dodania tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom tretích spoločností, ako prepravných spoločností, ktorým poskytuje osobné údaje kupujúceho ako meno a priezvisko, trvalé bydlisko, číslo telefónu. Ďalej ide o príjemcov, s ktorými spolupracujeme pri prevádzke nášho e-shopu, resp. pri uplatňovaní si nárokov z uzatvorených kúpnych zmlúv, ako napr. poskytovatelia IT služieb, partnerské internetové obchody, prevádzkovateľ webovej stránky, správca dane, advokáti, znalci, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, súdy

Nie je úmyslom spracovávať tieto údaje mimo krajín EÚ.

Bezpečnosť 

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečených prevádzkovateľom. www.uvexsports.sk umožňuje platbu na dobierku, prevodom na bankový účet, alebo prevodom na PayPal účet. Všetky spôsoby platby sú komplexne chránené bezpečnostnými štandardmi.

Profilovanie

V našom informačnom systéme zhromažďujeme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky odovzdáva Váš prehliadač.

Ide o tieto údaje:

 • typ a verzia prehliadača,
 • používaný operačný systém,
 • URL predchádzajúcej navštívenej stránky,
 • meno hlavného počítača (IP adresa),
 • čas požiadavky na server.

Pri ukladaní nie sú tieto údaje anonymné a nie sú spájané s osobou, ktorej sa týkali. Tieto údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. 

V rámci funkcie vyhľadávania obchodu sa webovej stránke odovzdávajú geografické dáta v podobe zemepisnej šírky a dĺžky. 

Naša webová stránka využíva funkciu Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom počítači. Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač, a tak Vám napr. našu reklamu na špeciálne akcie ukazovať len obmedzene. Cookies nám umožňujú optimálne prispôsobiť našu internetovú ponuku Vašim potrebám. Naše cookies sú pomocou bezpečnostného štandardu Vášho prehliadača chránené proti prečítaniu treťou osobou.

Navyše sú na týchto webových stránkach pomocou tzv. „permanent cookies" s použitím pseudonymu zhromažďované údaje na marketingové a optimalizačné účely. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať špeciálne potreby pre jednotlivé skupiny zákazníkov. Ak ste, napríklad, vložili výrobok do košíka, následne ste opustili našu stránku bez zatvorenia prehliadača a neskôr ste sa opäť na našu stránku vrátili, „permanent cookies" zaistia, že Vami vybraný výrobok zostane v nákupnom košíku. Tieto údaje nie sú využívané na osobnú identifikáciu návštevníka týchto webových stránok a nie sú spájané s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu.

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť Váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil, ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke, pretože iba pomocou cookies je možné zmysluplne regulovať našu reklamu. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. 

Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje ako dotknutých osôb počas trvania kúpnej zmluvy,resp. počas doby registrácie zákazníka na webovej stránke www.kinetixxsports.sk
Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich máme Vaše údaje uložené do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv vyplývajúcich zo zmluvy, taktiež na obdobie, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

Vaše osobné údaje budeme na zasielanie marketingových informácií spracovávať, kým svoj súhlas nezrušíte.

Práva dotknutej osoby:

 • právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov).

Uvedené práva zakotvuje článok 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Zákazníci, ktorý sa registrovali na našej stránke, si môžu svoje údaje kedykoľvek prezerať, spracovávať alebo mazať v oddiele „Môj účet", a to po zadaní Vašej e-mailovej adresy a hesla.

Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša otázka, požiadavka alebo Vaša objednávka spracovaná. Ďalšie nepovinné údaje, ktoré máte možnosť uviesť, sú využívané pri optimalizácii našej on-line ponuky, príp. na štatistické účely.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely registrácie

Každý zákazník, ktorý si na našej webovej stránke vytvoril osobné zákaznícke konto, t.j. sa registroval, vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov nasledovne:

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zaregistrovanom rozsahu za vyššie uvedených podmienok, ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb prevádzkovateľovi v zmysle nariadenia EÚ č. 2016/679, ako aj zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytnutých na účely registrácie na webovej stránke www.kinetixxsports.sk. Účelom spracovania osobných údajov je súčasne ponuka výrobkov a služieb, marketingové služby, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, spotrebiteľské súťaže ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov spoločnosti POINTS SLOVENSKO s.r.o. Súhlas udeľujem dobrovoľne a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé.

Vyhlasujem, že som bol/a informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.vikingsports.sk